Strategisch Business Plan geeft richting

Het einde van de uitvoeringsperiode van het Strategisch Business Plan 2014-2018 nadert. Het CBG is steeds sterker verbonden met de praktijk waarin medicijnen worden gebruikt. Dit gaat hand in hand met een versterking van de samenwerking met andere overheidspartijen zoals het Zorginstituut Nederland (ZIN) en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Informatie over medicijnen voor de praktijk

Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) bleek dat patiënten behoefte hebben aan eenvoudige en toegankelijke informatie over geneesmiddelen. Mede door de resultaten van dit onderzoek is het CBG vele activiteiten gestart om de informatievoorziening aan patiënten te verbeteren.

Samen met enkele (keten)partners heeft het CBG een voorstel gemaakt om de zoektocht van patiënten naar betrouwbare informatie op internet te vereenvoudigen. Het doel is om onafhankelijke en betrouwbare informatie op één centrale plaats te ontsluiten.

Uit het onderzoek bleek dat de bijsluiter wordt beschouwd als dé betrouwbare bron van informatie over geneesmiddelen. Ook werd duidelijk dat de bijsluitertekst korter en eenvoudiger moet. Daarom heeft het CBG in 2017 een projectteam ingesteld dat zich toelegt op het vergroten van de begrijpelijkheid van de bijsluiter. Daarnaast onderzoekt het CBG alternatieve manieren van informatieoverdracht onderzocht, zoals audiovisuele en grafische informatie.

De informatie over geneesmiddelen aan voorschrijvers wordt steeds meer gestroomlijnd door de samenwerking tussen het CBG, Lareb, ZIN, IVM en het Geneesmiddelenbulletin. In 2017 is een pilot uitgevoerd waarbij belangrijke, actuele berichten per e-mail zijn verstuurd naar een aantal artsen en apothekers. Deze pilot krijgt een vervolg in 2018.

Een projectteam is in 2017 gestart om de ontsluiting van productinformatie (de wetenschappelijke bijsluiter en de patiëntenbijsluiter) in de Geneesmiddeleninformatiebank te verbeteren. Meerdere partijen maken gebruik van de Geneesmiddeleninformatiebank om hun eigen databases te actualiseren, zoals het Farmacotherapeutisch Kompas en de KNMP Kennisbank. Het projectteam bekijkt de wensen van deze partijen. De ambitie is om op termijn volledig digitaal gestructureerde productinformatie te publiceren. De productinformatie moet goed navigeerbaar, doorzoekbaar en herbruikbaar zijn.

Betrekken van de praktijk bij beoordelingen

Het betrekken van patiëntenorganisaties is onderdeel van het beoordelingswerk van het CBG. In 2017 is een interne kerngroep patiënten-, consumenten- en beroepsorganisaties opgericht. De kerngroep heeft als doel om collega’s te stimuleren en te adviseren bij het betrekken van patiëntenorganisaties en beroepsgroepen bij het werk van het CBG. Bijvoorbeeld bij beoordelingen en het opstellen van richtlijnen. De rol van patiëntenorganisaties bij wetenschappelijk advies is nog in onderzoek.

Een ander belangrijk onderdeel bij het gebruiken van praktijkinformatie is de inzet van gebruiksdata bij beoordelingen. Het CBG werkt met de Santeon groep (ziekenhuizen), NIVEL en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen om gebruik te kunnen maken van hun registers. Het CBG hecht veel waarde aan deze samenwerkingen en ziet het belang van registries. Het CBG draagt actief bij aan initiatieven van het ministerie van VWS en het EMA op dit terrein en doet wetenschappelijk onderzoek naar registries. Ook versterkt het CBG de wetenschappelijke basis van praktijkgerichte beoordelingen bij personalised medicine en stakeholder-driven applications.

Nieuwe medicijnen snel bij de patiënt

Een belangrijk thema voor het CBG is om nieuwe geneesmiddelen efficiënt én verantwoord beschikbaar te krijgen voor patiënten. In 2017 is de samenwerking met ZIN geïntensiveerd en wisselen CBG en ZIN meer informatie uit over lopende procedures. Hiermee is invulling gegeven aan de geneesmiddelenvisie van de minister van VWS. In een pilot kijken medewerkers van het CBG en ZIN op bepaalde dossiers met elkaar mee om tot meer synergie te komen. Het streven is het inkorten van de totale doorlooptijd voordat een medicijn beschikbaar komt voor patiënten. Daarnaast wordt steeds vaker samen met ZIN en/of CCMO wetenschappelijk advies op maat gegeven aan ontwikkelaars van medicijnen. In lijn hiermee is het CBG op Europees niveau onverminderd actief op het thema ‘Innovation and access to new medicines’, een van de prioriteiten in het Multi Annual Working Plan (MAWP) van de Heads of Medicines Agencies (HMA).