De afdeling Botanicals & Nieuwe voedingsmiddelen heeft 2 beoordelingstaken. Als eerste de geneesmiddelengroepen kruidengeneesmiddelen, homeopathische- en antroposofische producten. Als tweede, onder de regelgeving voor voedingsmiddelen, de beoordeling van de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen. Het College besluit over aanvragen voor geneesmiddelen, het Ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de goedkeuring van nieuwe voedingsmiddelen.

Medewerkers van de afdeling vertegenwoordigen Nederland ook in uiteenlopende Europese gremia, zoals het Kruidencomité bij de EMA, de Novel foods werkgroep in Brussel, en in verschillende expertgroepen bij de Europese Farmacopee in Straatsburg.

Kruidengeneesmiddelen en Homeopathica

In 2017 is het aantal inschrijvingen van kruidengeneesmiddelen op basis van traditioneel gebruik toegenomen met 6 inschrijvingen. Dit brengt het totaal op 54. Vergeleken met andere EU-lidstaten neemt Nederland een middenpositie in op het gebied van inschrijvingen voor kruidengeneesmiddelen. De door het Kruidencomité vastgestelde Kruidenmonografieën zijn in verschillende procedures als leidraad genomen. Daarnaast zijn ook 2 kruidengeneesmiddelen ingeschreven op basis van een volledig dossier, waarvan één via een Decentrale Europese procedure.

Het aantal ingeschreven homeopathische geneesmiddelen nam eind 2017 verder af tot 2911. De laatste jaren is in Nederland een dalende tendens in registraties. In februari 2017 nam Nederland samen met een aantal EU-vertegenwoordigers deel aan een door de Indiase overheid georganiseerd forum over het gebruik van homeopathica. Vanuit Europa is sterk gepleit voor strenge criteria voor de kwaliteit van gebruikte uitgangsstoffen en de veiligheid van eindproducten.

Europese inbreng

Nederland is een discussie gestart over het verbeteren van een efficiëntere besluitvorming in het kruidencomité. De betrokkenheid van het College bij het vaststellen van kruidenmonografieën is in 2017 verbeterd. De lidstaten in Europees verband blijven verschillend denken over de acceptatie van bibliografisch materiaal voor kruidengeneesmiddelen.

Het CBG was rapporteur voor de monografie voor de kwaliteit van cannabis voor medisch gebruik bij de Europese Farmacopee in Straatsburg. Hiervoor bestaat internationaal grote belangstelling. Naast uitwisseling met andere lidstaten, is ook samengewerkt met het Bureau Medicinale Cannabis van het CIBG in Den Haag.

In december was het CBG medeorganisator van de jaarlijkse trainingscursus voor beoordelaars van kruidengeneesmiddelen bij de EMA in Londen. Het centrale thema was de toenemende aanwezigheid van kleine hoeveelheden pyrrolizidine alkaloïden in kruidenproducten. De desbetreffende kruiden bevatten deze schadelijke stoffen van nature niet, zodat maatregelen zich in de hele EU richten op het uitsluiten van vervuiling.

Expertise ingezet voor Europese beoordeling veiligheid nieuwe voedingsmiddelen

In 2017 heeft het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen het ministerie van VWS ondersteund als voorbereiding op 1 januari 2018. Vanaf deze datum neemt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in Parma de beoordelingen van de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen over. In de loop van 2017 bleek dat zowel Europese Commissie, als de EFSA de lange ervaring van de Nederlandse beoordelaars goed kon gebruiken. De samenstelling van de Unielijst van toegelaten nieuwe voedingsmiddelen was een belangrijk project dat dankzij de expertise van Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen tot stand kwam. In november namen Nederlandse beoordelaars deel aan een netwerkbijeenkomst bij de EFSA over de nationale ervaring voor het beoordelen van nieuwe aanvragen. Eind 2017 heeft Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen haar kennis en ervaring overgedragen en de lopende beoordelingen afgesloten.

Omdat de centrale beoordeling vanaf 2018 door de EFSA wordt gedaan, is eind 2017 de adviescommissie voor de Veiligheid van Nieuwe Voedingsmiddelen opgeheven. Vanaf de start van de beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen was deze commissie, eerst ondergebracht bij de Gezondheidsraad en daarna bij het CBG, van onschatbare waarde.

Herbal Medicinal Products Committee (HMPC)

Drs. E. van Galen (vice-voorzitter)
Dr. B.H. Kroes (alternate)

Leden van de Commissie Veiligheid Nieuwe Voedingsmiddelen (CVNV) in 2017

Prof. dr. G.J. Mulder, voorzitter
Dr. ir. M. Dekker
Dr. ir. E.J. Kok
Dr. C.F. van Kreijl
Dr. F.M. Nagengast
Dr. ir. J.M.A. van Raaij
Dr. G.J.A. Speijers
Dr. ir. E.H.M. Temme
Drs. A.I. Viloria-Alebesque (Ministerie van VWS)
Prof. dr. R.A. Woutersen
Prof. dr. ir. M.H. Zwietering