Het CBG is halverwege de uitvoering van het Strategisch Business Plan 2014-2018. De doelstellingen op het gebied van patiëntgericht beoordelen zijn steeds meer een vast onderdeel geworden in het dagelijkse werk van het CBG. Zo ook het bevorderen van goed gebruik van geneesmiddelen en innovatie. Het CBG heeft in 2016 veel geïnvesteerd in samenwerking met de nationale praktijk en binnen het Europese netwerk.

Samenwerking met de praktijk

Uit onderzoek van NIVEL dat het CBG heeft geïnitieerd bleek dat patiënten behoefte hebben aan eenvoudige en toegankelijke informatie over geneesmiddelen, toegesneden op de individuele patiënt. De officiële wetenschappelijke productinformatie en de bijsluiter worden daarbij beschouwd als dé betrouwbare bron van informatie over geneesmiddelen. Met het onderzoek is de basis gelegd voor een verbeterslag in de informatievoorziening aan patiënten.

Ook op andere wijzen heeft het CBG aan verbetering van de informatievoorziening aan patiënten gewerkt. Handelsvergunninghouders zijn in 2016 verzocht om bij receptvrije geneesmiddelen de houdbaarheid na opening altijd op de verpakking te zetten.

De stroomlijning van informatie over geneesmiddelen aan voorschrijvers is verder van de grond gekomen met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het CBG, Lareb, het Zorginstituut Nederland, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Geneesmiddelenbulletin. In 2016 is bewerkstelligd dat nieuwsberichten met veiligheidsinformatie van onder andere het CBG (zoals DHPC’s) ook worden gepubliceerd in het Farmacotherapeutisch Kompas. Ook zijn gebruikers van de CBG Geneesmiddeleninformatiebank bevraagd op hun wensen. Hieraan kan nu vervolg worden gegeven.

Het betrekken van patiëntenorganisaties is in 2016 onderdeel van het primaire beoordelingswerk van het CBG geworden. Regelmatig wordt onder andere input gevraagd op regulatoire richtlijnen. De interactie met artsenorganisaties heeft verder vorm gekregen door bijdragen van het CBG op behandelrichtlijnen. In 2016 zijn deze bijdragen in 9 NHG-standaarden verwerkt.

Het CBG hecht veel waarde aan de samenwerkingen die tot stand zijn gekomen met NIVEL, IKNL en Santeon om hun databases met gebruiksgegevens in te kunnen zetten voor beoordelingen. Het ministerie van VWS heeft een regierol op zich genomen op het terrein van registries. Het CBG levert op alle mogelijke manieren een bijdrage, onder meer met wetenschappelijk onderzoek naar registries.

EU-voorzitterschap

De eerste helft van 2016 was Nederland voorzitter van de Europese Raad. Een belangrijk thema voor het CBG was om nieuwe geneesmiddelen efficiënt én verantwoord beschikbaar te krijgen voor patiënten. Het CBG heeft daarbij het vroegtijdig betrekken van alle stakeholders en een verantwoorde omgang met onzekerheden centraal gesteld. In specifieke situaties is het mogelijk een (voorlopige) handelsvergunning te verlenen terwijl de bewijsvorming nog met relatief hoge onzekerheid is omgeven. Wel zijn dan duidelijke afspraken nodig over het genereren van aanvullende data na registratie. Hierin past dat het CBG de voorzitter van het EMA taskforce registries levert.

Onder Nederlands EU-voorzitterschap is “Innovation and access to new medicines” opgenomen door de Heads of Medicines Agencies (HMA) als een van de prioriteiten in het Multi Annual Working Plan (MAWP). Om dit verder uit te werken is de Task force on early access en de Task force on big data opgesteld en is het Innovation Network herzien. Het CBG participeert in al deze groepen. Daarnaast heeft het CBG samen met de Health Products Regulatory Authority (HPRA) de oprichting van de Regulatory Optimisation Group geïnitieerd.

Ook op de twee andere prioritaire EU-voorzitterschapsthema’s zijn concrete stappen gezet; de resultaten zijn opgenomen in Europees vastgestelde plannen. Onder de noemer antimicrobiële resistentie zijn Europese afspraken gemaakt over beschikbaarheid en goed gebruik van bestaande middelen (zowel humaan als veterinair) en over de ontwikkeling van nieuwe middelen.

Het thema geneesmiddelentekorten voor humaan en veterinair gebruik is ondermeer besproken tijdens de HMA stakeholdermeeting met de farmaceutische bedrijven. Daarnaast is als een van de prioriteiten in het MAWP de Task force Availability of Authorised Medicines for Human and Veterinary Use gestart.