Publieke interactie

In 2016 kreeg het onderwerp geneesmiddelen onverminderd veel aandacht van patiënten, media en politiek. Het CBG had intensief contact met de apothekers, zorgverleners en patiëntenorganisaties die te maken kregen met het plotselinge tekort aan schildkliermedicijn Thyrax. Voor het eerst werkte het CBG samen met het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Het LMZ ving veel publieksvragen over het tekort op.

Om in besluiten goed rekening te houden met patiënten, consulteert en betrekt het CBG regelmatig artsen, apothekers en patiënten. Bij de mogelijk verminderde werkzaamheid van het middel salbutamol van Sandoz en bij de schorsing van malariageneesmiddelen heeft het CBG regelmatig gesproken met betrokken organisaties.

Via de CBG-website en de Geneesmiddeleninformatiebank verstrekt het CBG de meest actuele informatie over geneesmiddelen in Nederland en Europa. Het CBG streeft naar optimale gebruiksvriendelijkheid van deze kanalen. Regelmatig vraagt het CBG daarom via enquêtes gebruikers naar hun ervaringen.

Collegedag 2016: Wetenschap en Europa

Het thema voor de CBG Collegedag 2016 was: ‘Wetenschap en Europa’. De dag richtte zich op de betekenis van regelgeving en wetenschappelijke vernieuwing in Europa voor Nederlandse patiënten, (dieren)artsen en apothekers. Ruim 400 belangstellenden bezochten de CBG Collegedag.

Voorzitter Nationale Wetenschapsagenda Alexander Rinnooy-Kan beschreef hoe horizontale samenwerking kan leiden tot betere oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Noël Wathion, adjunct-directeur van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, vertelde over de verschuivende rol van geneesmiddelenautoriteiten. Voorheen richtten deze zich vooral op markttoelating, maar nu dragen ze ook bij aan tijdige toegang tot medicijnen. Verder werken de geneesmiddelenautoriteiten steeds transparanter. Dit maakt de grondslag van een beoordeling inzichtelijker.

Collegedag 1
Hugo Hurts en Alexander Rinnooy-Kan
Collegedag 2
Noël Wathion

Overleg CBG-Patiënt en Consument

Het overleg CBG-Patiënt en Consument, met vertegenwoordigers van diverse patiënten- en consumentenorganisaties, komt een aantal keer per jaar bijeen om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Tijdens deze overleggen zijn in 2016 naast actuele thema’s, onder meer de volgende onderwerpen besproken:

 • Registerstudies
 • Substitutie bij generieke geneesmiddelen
 • Hoe kunnen patiënten worden bereikt met (veiligheids)informatie over geneesmiddelen
 • Tekorten / beschikbaarheid van medicijnen
 • Voorlichtingsmateriaal over (o.m.) generieken
 • Input van patiëntenorganisaties bij de totstandkoming van regulatoire richtlijnen
 • Campagne bijwerkingenweek

Commissie Praktijk

De Commissie Praktijk is een klankbordgroep voor artsen en apothekers, andere beroepsgroepen en het CBG, over praktische en beleidsaspecten van geneesmiddelen.

In 2016 kwamen zaken aan de orde als:

 • Mogelijkheid tot meerdere sterktes op één RVG-nummer
 • Het beleid rondom houdbaarheid van zelfzorggeneesmiddelen na opening
 • Mogelijkheid op de markt brengen meertalige verpakking
 • Geneesmiddelentekorten
 • Bruikbaarheid van ampullen in de klinische praktijk

CCR

In de Contact Commissie Registratie (CCR) vindt er dialoog plaats tussen het CBG en vertegenwoordigers uit de farmaceutische industrie. Het gaat veelal over actuele ontwikkelingen en beleid rondom registratieprocedures.
In 2016 werden in de CCR onder andere de volgende zaken besproken:

 • Geneesmiddelentekorten
 • De invulling van het EU-voorzitterschap
 • Het compassionate use programma
 • De mogelijke gevolgen van de Brexit
 • Onderdeel van bespreking in de CCR zijn ook de publieke consultaties.

In 2016 zijn onder meer de volgende beleidsdocumenten opgesteld of herzien, voor publieke consultatie gepubliceerd en vervolgens vastgesteld:

 • Beleidsdocument Nationale implementatie additionele risico minimalisatie maatregelen
 • Publicatiebeleid CBG van geoctrooieerde indicaties
 • Voorstel Nederlandse vertaling en vermelding van 'child resistant' in productinformatie
 • Voorstel vermelden houdbaarheid na openen op de verpakking van zelfzorggeneesmiddelen
 • Beleidsdocument Informed consent aanvraagprocedure
 • Beleidsdocument Toetsingscriteria voor combinatieverpakkingen