Het Bureau Diergeneesmiddelen (BD) van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) verzorgt de behandeling en beoordeling van aanvragen en de afgifte van productie-, distributie- en handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen. Het BD brengt via de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen hierover advies uit aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De minister van LNV is verantwoordelijk voor markttoelating van diergeneesmiddelen. Daarnaast is het BD ook belast met het monitoren van bijwerkingen van diergeneesmiddelen, het verlenen van proefontheffingen voor diergeneesmiddelen en diervoederadditieven en de afgifte van partijkeuringen voor veterinaire vaccins, exportcertificaten en vergunningen voor groot- en kleinhandel.

Europese comités

Het Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) is het wetenschappelijke comité voor diergeneesmiddelen van het Europees medicijnagentschap (EMA). Hier zijn alle EU-landen bij aangesloten.

De coördinatie van het Europese werk in het kader van de decentrale en wederzijdse erkenningsprocedures is belegd bij de Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures veterinary (CMDv). De CMDv is een wetenschappelijk comité van de lidstaten, maar vergadert, net als de andere comités, bij het EMA. Het comité wordt ook door het EMA ondersteund. De Nederlandse vertegenwoordigers in zowel de CVMP als de CMDv zijn werkzaam bij het BD.

Nieuwe Europese wetgeving

Op 11 december 2018 zijn de Verordening diergeneesmiddelen en de Verordening gemedicineerde voeders vastgesteld. Deze verordeningen worden van kracht op 28 januari 2022. Door COVID-19 heeft het proces tot het opstellen van de secundaire wetgeving (de zogenoemde delegated en implementing acts) een aantal maanden stilgelegen. Vanaf september 2020 is dit weer door de Europese Commissie opgepakt en er wordt sindsdien hard gewerkt om de ontstane achterstand in te halen.

Er is door het EMA ook een start gemaakt met het bouwen van de Europese productdatabase, waarin vanaf 28 januari 2022 alle in de EU toegelaten diergeneesmiddelen dienen te zijn opgenomen. Deze Union Product Database (UPD) wordt dé informatiebron voor dierenartsen en burgers over diergeneesmiddelen en zal ook het bronbestand worden voor EVvet3, de nieuwe Europese database waarin de bijwerkingen van diergeneesmiddelen worden verwerkt. In nauwe samenwerking met het ministerie van LNV zet het BD zich op Europees niveau in om de implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. BD-medewerkers ondersteunen het ministerie van LNV bij het proces van de secundaire wetgeving, en het aanpassen van de Nederlandse wetgeving, zoals de Wet Dieren en onderliggende besluiten en regelingen. Het ministerie heeft hiervoor een aanvullend budget beschikbaar gesteld. Dankzij dit extra budget is het BD in staat op cruciale punten een rol te spelen in diverse Europese ontwikkeltrajecten, zoals bijvoorbeeld een efficiënte Europese productdatabase.

Inspecties

Sinds januari 2019 heeft het aCBG de veterinaire inspecties voor geneesmiddelenbewaking overgenomen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In 2020 heeft het BD één inspectie uitgevoerd. Deze is volledig afgerond.

Toegewezen centrale (co-)rapporteurschappen CVMP

Het aCBG heeft in 2020 één (co-)rapporteurschap binnen de CVMP toegewezen gekregen. Kanttekening hierbij is dat deze procedure al voor de start is ingetrokken door de aanvrager. In vergelijking met 2019 waren er in 2020 beduidend minder (co-)rapporteurschappen binnen de CVMP te verdelen (13 in 2020 ten opzichte van 21 in 2019).

Toegewezen centrale (co-)rapporteurschappen 

Toegewezen centrale (co-)rapporteurschappen  CVMP
20162017201820192020
Aantal toegewezen centrale (co-)rapporteurschappen CVMP52541
Bron: EMA Brontabel als csv (94 bytes)

Toegewezen centrale (co-)rapporteurschappen MRL

Voor stoffen die in voedselproducerende dieren worden toegepast als geneesmiddel dient eerst een MRL (maximum residue limit) te worden vastgesteld. Dit is de tijd tussen behandeling van een dier en het moment waarop vlees, melk en eieren weer geschikt zijn voor humane consumptie, omdat de restanten diergeneesmiddel uit deze producten verdwenen zijn. De rapporteur voor een MRL‑aanvraag beoordeelt de maximale veilige concentratie van het residu van een actieve stof in de diverse consumeerbare producten van dierlijke oorsprong.

In 2020 zijn er 2 (co-)rapporteurschappen MRL aan het aCBG toegewezen, evenveel als het jaar ervoor.

Toegewezen centrale (co-)rapporteurschappen 

Toegewezen centrale (co-)rapporteurschappen  MRL
20162017201820192020
Aantal toegewezen centrale (co-)rapporteurschappen MRL13322
Bron: EMA Brontabel als csv (93 bytes)

Afgesloten RMS-aanvragen via de wederzijdse erkennings- en decentrale procedure

Het BD heeft in 2020 binnen Europa de meeste procedures begeleid als referentieland (RMS). Nederland heeft 40 DCP-aanvragen afgesloten als RMS en vertegenwoordigt daarmee bijna een kwart van alle DCP en MRP RMS-schappen. Samen met Spanje en Ierland wordt zelfs meer dan 60% van de RMS-schappen verdeeld. In 2020 zijn er geen wederzijdse erkenningsprocedures afgerond met Nederland als RMS.

Afgesloten RMS-aanvragen

Afgesloten RMS-aanvragen via de decentrale (DCP) en wederzijdse erkenningsprocedure (MRP)
MRPDCP
2016416
2017214
2018214
2019141
2020040
Bron: HMA Brontabel als csv (65 bytes)

Afgesloten RMS-aanvragen

Afgesloten RMS-aanvragen via de wederzijdse erkennings- en decentrale procedure
LandAantal
Ierland35
Verenigd Koninkrijk0
Frankrijk18
Spanje38
Nederland40
Duitsland15
Tsjechië7
Hongarije2
Estland1
Italië7
Oostenrijk3
Noorwegen1
Polen0
Portugal2
Zweden0
Denemarken5
Finland2
Slovenië1
Slowakije1
Bron: EMA Brontabel als csv (329 bytes)

Aantal handelsvergunningen

Het afgelopen jaar is, in vergelijking met voorgaande jaren, weer een lichte stijging te zien van het aantal in Nederland ingeschreven handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen.

Aantal ingeschreven handelsvergunningen na inschrijving

Aantal ingeschreven handelsvergunningen na inschrijving
20162017201820192020
Aantal ingeschreven handelsvergunningen22952271229223292382
Bron: aCBG Brontabel als csv (93 bytes)

Aantal intrekkingen van handelsvergunningen

In 2020 zijn minder handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen doorgehaald op verzoek van de fabrikant dan in voorgaande jaren.

Intrekkingen na inschrijving

Intrekkingen na inschrijving
20162017201820192020
Aantal intrekkingen681091089860
Bron: aCBG Brontabel als csv (65 bytes)

Aantal afgesloten zaken (inclusief variaties)

Het aantal zaken dat is verwerkt in 2020 door BD is licht gedaald ten opzichte van 2018 en 2019.

Afgesloten zaken, inclusief variaties

Afgesloten zaken, inclusief variaties
20162017201820192020
Aantal afgesloten zaken, inclusief variaties57585764621661575670
Bron: aCBG Brontabel als csv (98 bytes)