Dit artikel hoort bij: CBG Jaarverslag 2018

Organisatie en bestuur

Juridische en bestuurlijke omgeving

Bestuurlijke, Regulatoire en Internationale Zaken (BRI) houdt zich bezig met bestuurlijke inrichting, besluitvormingsprocessen, strategische ontwikkelingen, juridische procedures en de vertegenwoordiging van het CBG op (inter)nationaal niveau.

Transparantie en onafhankelijkheid

Het CBG is een onafhankelijk bestuursorgaan dat op gemotiveerde en inzichtelijke wijze besluiten wil nemen. Daarom geeft het CBG gelegenheid om bij besluiten een zienswijze in te dienen en te worden gehoord. Ook kan men tegen een besluit van het CBG bezwaar maken en vervolgens beroep bij de rechter instellen.

Verzoeken Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

In 2018 ontving het CBG 47 verzoeken op grond van de Wob. In de meeste gevallen worden Wob-verzoeken gedaan door een concurrerend farmaceutisch bedrijf.

Integriteit

Onafhankelijkheid vereist integriteit. Het CBG heeft daarom een Gedragscode en integriteitsbeleid. Medewerkers, externe experts en Collegeleden vullen een ‘Verklaring van Belangen’ in. Dit gebeurt voorafgaand aan indiensttreding of bij het aangaan van het contract, en daarna jaarlijks. Tussentijds moeten nieuwe belangen worden gemeld. Op basis van de Gedragscode en het integriteitsbeleid zijn in 2018 honderden inhoudelijke beoordelingen gedaan t.a.v. deelname aan evenementen, congressen en samenwerkingen. Het resultaat van een beoordeling kan zijn dat voor een medewerker of Collegelid beperkingen worden vastgesteld die betekenen dat hij of zij niet betrokken mag zijn in bepaalde activiteiten.

Lopende bezwaar- en beroepsprocedures

Lopende bezwaar- en beroepsprocedures
Bezwaar- en beroepsproceduresHoorzittingen
20183423
20174312
20162517
20152114
20142612
Brontabel als csv (106 bytes)

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Wob-verzoeken
201847
201756
201670
201557
201452
Brontabel als csv (61 bytes)

Organisatie, kwaliteit en financiën

Human Resource Management

In 2018 telde het CBG gemiddeld 386 medewerkers (351 fte). Het ziekteverzuim betrof 1,7% langdurig (langer dan 42 dagen ziek) en 1,6% (kort)

CBG-medewerkers: percentage man en vrouw

CBG-medewerkers: percentage man en vrouw
CBG-medewerkers: percentage man en vrouw
Man34,7
Vrouw65,3
Brontabel als csv (65 bytes)

Kwaliteitsmanagement en klachten

Kwaliteitsmanagement

Het CBG is sinds 2006 ISO-gecertificeerd, sinds 2017 volgens de nieuwe ISO norm 9001:2015. De ISO auditors hebben het kwaliteitsmanagementsysteem binnen het CBG getoetst volgens de nieuwe norm en spreken hun vertrouwen uit in het goed functioneren van het systeem. De nieuwe norm legt de focus nog meer op de omgeving van de organisatie, risico’s en kansen, stakeholdersmanagement en verbetermanagement.

Klachten

In 2018 zijn 21 klachten binnengekomen. Hiervan zijn 16 gegrond, 2 ongegrond en 3 niet ontvankelijk. Een gegronde klacht betekent dat het CBG verzuimd heeft een reactie te geven over de status of indiening van een zaak binnen de beantwoordingstermijn van 3 weken. Het aantal klachten is ten opzichte van 2017 toegenomen. In 2017 ontving het CBG 14 klachten, hiervan waren 12 gegrond.

Financiën

Financiële sturing
Het verschil tussen wat vóór aanvang van het jaar werd verwacht en wat er daadwerkelijk gebeurde was groot. De afgelopen jaren is het CBG flink gegroeid, zowel in de hoeveelheid werk als in omzet en het aantal personeelsleden. In de loop van 2017 vlakte de groei van de omzet af, maar bleven de kosten sterk doorstijgen. Hierdoor dreigde in de loop van het jaar een tekort voor geheel 2018 te ontstaan van € 8 mln. Door het stopzetten van activiteiten en het niet verlengen van tijdelijke contracten en uitzendkrachten is dit tekort fors terugdrongen. Daarnaast zijn extra bijdragen van het ministerie ontvangen, waardoor uiteindelijk € 1,4 mln. van het eigen vermogen is ingezet.

Resultaat
Het aCBG heeft uiteindelijk over 2018 een negatief resultaat behaald van € 4,0 miljoen. Tijdens de controle van het boekjaar 2018 heeft het ADR het standpunt ingenomen dat bijdragen van het ministerie ten behoeve van de bedrijfsvoering niet in de opbrengsten meegenomen mogen worden. Deze worden als aanzuivering van het eigen vermogen gezien en dienen als directe balansmutatie te worden verwerkt. Hierdoor is de omzet met € 2,6 miljoen verlaagd en daarmee is het resultaat ook € 2,6 lager uitgevallen. Ook de vergelijkende cijfers over 2017 zijn door dit veranderde standpunt aangepast. Voor 2017 wordt de omzet moederdepartement met een bedrag van € 1,8 miljoen verlaagd en daarmee ook het resultaat. Het bedrag van € 1,8 mln. is als vermogensmutatie verwerkt.

Ten opzichte van de begroting is de omzet moederdepartement in 2018 substantieel hoger uitgevallen dan begroot, mede door een bijdrage ter voorbereiding op de Brexit en het project ICP. De kosten zijn tevens hoger uitgevallen dan begroot. De toename in de kosten wordt vooral veroorzaakt door de kosten voor personeel in het kader van de Brexit en kosten van ICT-ontwikkelingen.

Brexit
Naar aanleiding van het besluit van Groot-Brittannië om uit de Europese unie te willen stappen verwacht het aCBG dat er in de nabije toekomst veel extra centrale werkzaamheden verricht zullen moeten worden. Als bijdrage in de aanloopkosten voor een uitbreiding van de productiecapaciteit, heeft het moederdepartement het aCBG in 2018 een bedrag toegekend van € 1 miljoen.

International Collaboration Program(ICP)
In het verlengde van de Brexit en de gevolgen daarvan voor het gehele Europese beoordelingsnetwerk, is gekeken hoe de werkdruk gelijkmatiger over het netwerk verdeeld kan worden. De beoordelingscapaciteit bij landen met nu nog weinig beoordelingscapaciteit verhogen is hierbij een belangrijke maatregel. In 2018 is gestart met het project ICP en heeft CBG, via financiering van VWS, andere landen in het Europese netwerk financieel ondersteunt bij zowel de opbouw van capaciteit, als bij het opleiden van personeel. In 2018 is € 1,3 miljoen aan dit project besteed.

Meer financiële details en een verdere toelichting zijn te vinden in de jaarrekening.

Over CBG

Meer informatie over het CBG vindt u op de CBG-website.