Naar aanleiding van het financiële tekort van €4,0 miljoen in 2018 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) een onderzoek gedaan naar de (financiële) sturing binnen het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) en een openbaar rapport opgesteld met daarin een zevental belangrijke aanbevelingen. Een deel van deze aanbevelingen is in de loop van 2018 al opgepakt.

In 2019 is hieraan verder gewerkt en zijn ook de andere aanbevelingen opgepakt. Zo is in 2019 de rapportagecyclus aangescherpt, waarbij elke twee maanden per afdeling een prognose voor de kostenontwikkeling wordt opgesteld en elke vier maanden een integrale verantwoordingsrapportage per afdeling verschijnt. Deze voortgangsrapportages worden op directieniveau besproken en besluiten uit deze gesprekken worden vastgelegd en gemonitord. Verder is in 2019 gestart met het ontwikkelen van prognosemodellen voor de opbrengsten en met de doorontwikkeling van een kostprijsmodel ter onderbouwing van tariefvoorstellen. Dit kostprijsmodel gaat het aCBG ook gebruiken bij de interne sturing. Ook is in 2019 verder gewerkt aan het vergroten van het financiële bewustzijn in de hele organisatie.

Resultaat

Het aCBG heeft over 2019 een positief resultaat behaald van € 3,4 miljoen. Dit wordt verklaard door € 1,5 miljoen hogere opbrengsten en € 1,9 miljoen lagere kosten dan begroot. De hogere baten betreffen voor een groot deel incidentele posten, waaronder afkoop van de restwaarde van de inventaris van het aCBG en aanvullende financiering die het aCBG heeft ontvangen van het ministerie van VWS voor diverse projecten en voor het verwerken van een hoger aantal meldingen van medicijntekorten.

Daar staat tegenover dat de omzet uit aanvragen voor nieuwe handelsvergunningen lager is uitgekomen dan begroot. Op het moment van het opstellen van de begroting van 2019 ging het aCBG nog uit van een substantieel hogere omzet dan voorgaande jaren. Ruim voor aanvang van het jaar 2019 bleek dat de verwachting voor de omzet naar beneden bijgesteld moest worden. Het aCBG heeft geanticipeerd op deze verwachte omzetdaling door besparende maatregelen te nemen en gedurende het jaar kritisch te letten op de uitgaven.

In het laatste kwartaal van 2019 tekenden zich onverwacht hogere opbrengsten af waardoor het verwachte financiële resultaat sterk verbeterde. Dit betekent dat ondanks de genomen maatregelen op basis van het ADR-rapport uit 2018, het aCBG nog onvoldoende zicht heeft op ontwikkelingen in de opbrengsten. Het aCBG is op dit moment nog onvoldoende flexibel in het op- of afschalen van activiteiten als het resultaat – zoals vanuit de agentschapseisen wordt verwacht – niet op € 0 uitkomt. Het negatieve resultaat in 2018 en het naar beneden bijstellen van de omzetverwachting over 2019 heeft er toe geleid dat het aCBG gedurende het jaar 2019 te kritisch en te voorzichtig is omgegaan met uitgaven over een vrij breed front. Hierdoor zijn de kosten op verschillende onderdelen lager uitgevallen dan begroot.

Er zijn in 2019 twee belangrijke maatregelen genomen om de recente forse negatieve en positieve schommelingen in het resultaat terug te brengen:

  • Verdere versterking van de prognosemodellen.
  • Opstellen van scenario’s, zodat gedurende het jaar beter en sneller op- of afgeschaald kan worden in activiteiten.

Meer financiële details en een verdere toelichting zijn te vinden in de jaarrekening.